Logo UK

Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě žádosti ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č. j. HSUL- 3726-1/IZS-2022, ze dne 27. července 2022

vyhlašuje

v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,

pro celé území Ústeckého kraje

z důvodů uvedených v čl. 2 písm. a) nařízení č. 5/2003, zejména z důvodu mimořádných klimatických podmínek, následků období sucha, s ohledem na bezprecedentní požár v Národním parku České Švýcarska, dále pak na základě meteorologické předpovědi, podle které nelze v brzké době očekávat změnu počasí, která by přispěla ke snížení rizika

od 27. července 2022, 13.00 hodin, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání.

V souvislosti s vyhlášením počátku doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů upozorňujeme na to, že v souladu s článkem shora uvedeného nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003 po tuto dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vstupují v platnost následující zákazy, omezení a povinnosti:

1.) V období sucha je zakázáno:

a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,

b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

c) používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2.) Vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese jsou v období sucha povinni:

a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření v lese, zákaz rozdělávání nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování hořících a doutnajících předmětů v lese,

b) udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k lokalitám nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné,

c) nepoužívat v lese otevřeného ohně,

d) nespalovat v lese klestí a těžební odpad,

e) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalování klestí.

3.) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm jsou povinny:

a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,

b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně neprodleně ukončit,

c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,

d) zabezpečit, aby případné spalování klestu bylo prováděno za podmínek:

1. předem oznámit den, dobu a místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo příslušnému operačnímu a informačnímu středisku daného územního odboru hasičského záchranného sboru kraje; operační a informační střediska mohou spalování zakázat,

2. zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší 18 let,

3. zajistit, aby osoby provádějící pálení byly prokazatelným způsobem seznámeny s pracovními postupy, s pravidly pálení, způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany,

4. místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech; ohniště nesmí být blíže než ve vzdálenosti 50 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy,

4.) Pro rozdělávání ohňů v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu jsou stanovena následující opatření:

a) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen “rekreační zařízení”) lze oheň rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohně je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů,

b) pro rozdělávání a udržování ohně v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor; oheň nesmí být rozděláván a udržován za silného větru a v období nepříznivých klimatických podmínek (např. období sucha apod.),

c) provozovatelé rekreačních zařízení zajistí vytvoření podmínek pro případné hašení požárů a pro záchranné práce zejména udržováním volných příjezdových komunikací pro požární techniku, včetně seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními formou označení prostorů a míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

d) provozovatelé rekreačních zařízení jsou povinni provádět průběžně kontroly plnění jimi stanovených opatření a činit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Upozorňujeme dále na to, že podle článku 6 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003 porušení povinnosti stanovených tímto nařízením fyzickými osobami je přestupkem a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jiným správním deliktem. Orgán, který porušení povinnosti zjistí, může uložit fyzické osobě pokutu podle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pokutu podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinnosti vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

JUDr. Jiří Holub, ředitel krajského úřadu

Vyhlášení (vyvěšení na úřední desce) : 27. července 2022, ve 13 hodin.

Zdroj: KÚ Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů