Domů / Nezařazené / Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na celém území Ústeckého kraje

Krajský úřad Ústeckého kraje vyhlásil do odvolání dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na celém území Ústeckého kraje

Logo UK

Krajský úřad Ústeckého kraje, na základě žádosti ředitele Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje č. j. HSUL- 3726-1/IZS-2022, ze dne 27. července 2022

vyhlašuje

v souladu s ustanovením čl. 3 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003, ze dne 12. 11. 2003, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požárů,

pro celé území Ústeckého kraje

z důvodů uvedených v čl. 2 písm. a) nařízení č. 5/2003, zejména z důvodu mimořádných klimatických podmínek, následků období sucha, s ohledem na bezprecedentní požár v Národním parku České Švýcarska, dále pak na základě meteorologické předpovědi, podle které nelze v brzké době očekávat změnu počasí, která by přispěla ke snížení rizika

od 27. července 2022, 13.00 hodin, dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů, a to do odvolání.

V souvislosti s vyhlášením počátku doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů upozorňujeme na to, že v souladu s článkem shora uvedeného nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003 po tuto dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požárů vstupují v platnost následující zákazy, omezení a povinnosti:

1.) V období sucha je zakázáno:

a) spalovat hořlavé látky na volném prostranství,

b) na místech se suchým porostem, v lesích a ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje lesa kouřit, rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň a odhazovat hořící nebo doutnající předměty,

c) používat v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu zábavnou pyrotechniku a jiné obdobné výrobky.

2.) Vlastníci lesa a právnické a podnikající fyzické osoby hospodařící v lese jsou v období sucha povinni:

a) vyznačit na přístupových cestách do lesa zákaz kouření v lese, zákaz rozdělávání nebo udržování ohně v lese a zákaz odhazování hořících a doutnajících předmětů v lese,

b) udržovat lesní cesty (zejména ty, které vedou k lokalitám nejvíce ohroženým požárem) sjízdné a volné,

c) nepoužívat v lese otevřeného ohně,

d) nespalovat v lese klestí a těžební odpad,

e) kontrolovat místa, kde se před vyhlášením období nadměrného sucha provádělo spalování klestí.

3.) Osoby zakládající ohně a manipulující s otevřeným ohněm jsou povinny:

a) zajistit, aby místo pro rozdělávání ohně bylo izolováno od všech snadno zápalných látek,

b) při změně klimatických podmínek, především v případě sílícího větru, pálení ohně neprodleně ukončit,

c) neponechat oheň bez dozoru; místo, kde byl oheň rozdělán, opustit teprve po úplném vyhasnutí ohně, zalít oheň vodou nebo jej zasypat zeminou, pískem apod.,

d) zabezpečit, aby případné spalování klestu bylo prováděno za podmínek:

1. předem oznámit den, dobu a místo pálení a jméno osoby odpovědné za pálení krajskému operačnímu a informačnímu středisku Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje nebo příslušnému operačnímu a informačnímu středisku daného územního odboru hasičského záchranného sboru kraje; operační a informační střediska mohou spalování zakázat,

2. zajistit, aby pálení prováděla nejméně dvoučlenná skupina s určením odpovědné osoby, která musí být starší 18 let,

3. zajistit, aby osoby provádějící pálení byly prokazatelným způsobem seznámeny s pracovními postupy, s pravidly pálení, způsobem přivolání pomoci a zvláštnostmi pracoviště z hlediska požární ochrany,

4. místo pro ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech; ohniště nesmí být blíže než ve vzdálenosti 50 metrů od jehličnatých porostů první věkové třídy,

4.) Pro rozdělávání ohňů v místech mimo souvislou městskou a obecní zástavbu jsou stanovena následující opatření:

a) v rekreačních zařízeních, dětských táborech a veřejných tábořištích (dále jen „rekreační zařízení“) lze oheň rozdělávat jen na vyhrazeném prostoru; rozdělávání ohně je zakázáno v těsné blízkosti stanů a obytných přívěsů,

b) pro rozdělávání a udržování ohně v rekreačních zařízeních musí být určena osoba odpovědná za dozor; oheň nesmí být rozděláván a udržován za silného větru a v období nepříznivých klimatických podmínek (např. období sucha apod.),

c) provozovatelé rekreačních zařízení zajistí vytvoření podmínek pro případné hašení požárů a pro záchranné práce zejména udržováním volných příjezdových komunikací pro požární techniku, včetně seznámení všech uživatelů rekreačních zařízení se stanovenými opatřeními formou označení prostorů a míst příslušnými bezpečnostními značkami, příkazy a pokyny ve vztahu k požární ochraně,

d) provozovatelé rekreačních zařízení jsou povinni provádět průběžně kontroly plnění jimi stanovených opatření a činit opatření k odstranění zjištěných nedostatků.

Upozorňujeme dále na to, že podle článku 6 Nařízení Ústeckého kraje č. 5/2003 porušení povinnosti stanovených tímto nařízením fyzickými osobami je přestupkem a právnickými a podnikajícími fyzickými osobami při výkonu jejich podnikatelské činnosti jiným správním deliktem. Orgán, který porušení povinnosti zjistí, může uložit fyzické osobě pokutu podle zákona č. 250/2016 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů a právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě, pokutu podle zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů.

Toto vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů nabývá účinnosti vyhlášením na úřední desce Krajského úřadu v Ústí nad Labem.

JUDr. Jiří Holub, ředitel krajského úřadu

Vyhlášení (vyvěšení na úřední desce) : 27. července 2022, ve 13 hodin.

Zdroj: KÚ Vyhlášení doby zvýšeného nebezpečí vzniku požárů