Informace o kamerovém systému

Správce osobních údajů kamerového systému:                               

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, p. o.

IČO: 00829013 

se sídlem Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem

tel.: 475 234 111

Provozem kamerového systému dochází ke zpracování osobních údajů osob, které vstupují do objektů správce.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: dpo@zzsuk.cz, tel. 771 158 800

Kamerový systém: kamerový systém se záznamem pořizovaným na základě detekce pohybu

Právní základ pro zpracování

  • Zpracování je nezbytné pro ochranu oprávněných zájmů správce nebo třetí osoby.

Účel zpracování osobních údajů

Zvýšení ochrany majetku, zvýšení bezpečnosti osob, ochrana života a zdraví osob, prevence mimořádných událostí, získávání důkazního materiálu pro příslušné odpovědné orgány, získávání materiálu pro řešení pojistných událostí.

 

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Obrazový záznam z kamerového systému.

 

Příjemci osobních údajů

  • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány, orgány činné v trestním řízení)
  • Pojišťovny
  • Subjekty údajů v případě jejich požadavku

 

Doba zpracování osobních údajů

Data jsou uchovávána po dobu 72 hodin.

 

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR) je zajištěno na základě žádosti subjektu údajů v rozsahu údajů o něm zpracovávaných. Obrazové záznamy jsou poskytnuty v rozšířeném strojově čitelném formátu. Vzhledem k době uchování má subjekt údajů právo požádat o vymazání údajů, na kterých je zobrazen, pokud záznam nezachycuje mimořádnou událost. Právo na omezení zpracování (čl. 18 GDPR), tj. námitku proti zpracování může subjekt údajů vznést u správce, a po dobu, než dojde k ověření, že oprávněné zájmy správce nepřevažují nad oprávněnými zájmy subjektů údajů, správce omezí zpracování osobních údajů na jejich ukládání. Proti zpracování je subjekt údajů oprávněn vznést námitku. Subjekt údajů má právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7. Více informací je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zde v pdf formátu: Informace o kamerovém systému ZZS UK