Informace a úkoly související s úsekem Krizové připravenosti ZZS ÚK na řešení mimořádných událostí a krizových stavů v rámci integrovaného záchranného systému (IZS) v činnostech a rozsahu stanovené zvláštními předpisy.

Hlavním úkolem úseku krizové připravenosti ZZS ÚK je příprava zaměstnanců a postupů na zvládání mimořádných událostí a krizových situací. Tento úkol je naplňován především systémovým plánováním, přípravou, organizací a vlastní realizací součinnostních a taktických cvičení složek IZS i vlastního výcviku a vzdělávání. Inovace postupů a jejich implementace do praxe vyplývajících z výsledků cvičení a zajištění správné podpory záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostí a krizových situací je za pomoci tzv. traumatologického plánu.

Pro zlepšení krizové připravenosti ZZS ÚK jsou využívány finanční prostředky na krizovou připravenost dle nařízení vlády č. 148/2012 Sb., o stanovení výše úhrady nákladů na připravenost poskytovatele zdravotnické záchranné služby na řešení mimořádných událostí a krizových situací ze státního rozpočtu ČR.

  • Psychosociální intervenční služba (SPIS), jako dílčí složka úseku krizové připravenosti ZZS ÚK p.o.

Jedná se poskytování Psychosociální intervenční služby (SPIS) orientovanou na podporu všem zdravotnickým i ostatním zaměstnancům ZZS ÚK , kteří prožívají profesně, ale i osobně náročné a někdy i nadlimitní zátěžové situace. Systém je zaměřen jak na poskytování intervenčních služeb, tak i preventivní opatření, kde informuje a provádí edukaci vhodných strategií při zvládání stresu. V samotném systému tuto psychosociální intervenční službu provádějí vybraní zaměstnanci ZZS, jako vyškolení tzv. peeři, v návaznosti na klinické psychology a psychiatry, kteří mají zkušenosti s nadlimitními situacemi a jejich zvládáním. Službu může vyhledat kdokoliv, kdo se bude cítit osobně nebo jakkoliv psychicky ohrožen.

  • Bezpečnostní opatření při transportu a manipulaci s pacientem podezřelého na vysoce nakažlivou nemoc (VNN) v rámci krizové připravenosti ZZS ÚK p.o.

V současné době ZZS ÚK nedisponuje zvláštním týmem s názvem „Biohazard.“ To však neznamená, že nejsme jako ZZS na možný výskyt nebo záchyt pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN) připraveni. Ba naopak, všechny naše (posádky) jsou vybaveny ochrannými biologickými sety. Tyto ochranné OOPP zajišťují zasahujícím členům posádek maximální osobní ochranu při zajištění a manipulaci s pacientem, u kterého bylo už jen vysloveno podezření na VNN. V té souvislosti procházejí všichni členové výjezdových složek školením a nácvikem na téma správné používání těchto OOPP. Zároveň naše ZZS disponuje speciálním vozidlem s hepafiltrem pro přepravu infekčních pacientů, i dalších speciálních transportních prostředků jakými je např. biovak. To vše obsluhuje posádka s tou nejvyšší třídou OOPP, dle doporučení KHS a legislativy o ochraně osobního zdraví. Všechny činnosti spojené s přípravou, zajištěním, manipulací a transportem pacienta s podezřením na VNN do zdravotnického zařízení nebo na specializované vyšší pracoviště, je řízen jasnými postupy a za spolupráce všech složek IZS.

Mgr. Jan Trpišovský

Vedoucí krizového řízení ZZS ÚK p.o.