Povinně zveřejňované informace ZZS Ústeckého kreje, příspěvkové organizace dle Zákona č. 106/1999 Sb. – Zákon o svobodném přístupu k informacím

 1. Povinný subjekt:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Sociální péče 799/7a
Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem
IČ: 00829013

ZZS ÚK, p. o. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl Pr, vložka 759

2. Zřizovatel příspěvkové organizace:

Ústecký kraj

se sídlem: Velká Hradební 3118/48, 400 01 Ústí nad Labem

Telefon: +420 475 657 111

e-podatelna: epodatelna@kr-ustecky.cz

Datová schránka: t9zbsva

www.kr-ustecky.cz

3. Důvod a způsob založení povinného subjektu

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje je zdravotní službou, v jejímž rámci je na základě tísňové výzvy, není-li dále stanoveno jinak, poskytována zejména přednemocniční neodkladná péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života. Součástí zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje jsou další činnosti stanovené zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě, v platném znění.

4. Organizační struktura

Ke stažení: Organizační struktura.pdf

5. Poskytování informací

a) Příjem žádostí o informace:

Přijímáme formáty dokumentů v digitální podobě

Sekretariát:
Telefon: 475 234 111
Fax: 475 234 532
E-mail: info@zzsuk.cz                
e-podatelna@zzsuk.cz
ID datové schránky: emtmvtj

Úřední hodiny:
po – pá 8:00-15:00 hod.
Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
E-mail: dpo@zzsuk.cz
Telefon: 771158800

b) Opravné prostředky:

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat do 7 kalendářních dnů od data doručení rozhodnutí odvolání, které se podává u povinného subjektu, který toto rozhodnutí vydal.

Odvolání lze podat každý pracovní den na sekretariátu ZZS ÚK a to písemně:

 • Poštou
 • Datovou schránkou

Odvolání proti rozhodnutí ZZS ÚK, p. o. řeší Ústecký kraj, pokud autoremedurou není rozhodnuto jinak. V případě, že není autoremedurou rozhodnuto jinak, poskytne nadřízenému orgánu povinný subjekt veškeré podklady ve lhůtě do 7 kalendářních dnů ode dne doručení odvolání. Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů od předložení podkladů povinným subjektem.

Rozhodnutí nadřízeného orgánu o odvolání je konečné a není možné se proti němu odvolat. Toto rozhodnutí lze přezkoumat v přezkumném řízení, jehož vedením je pověřen příslušný Úřad pro ochranu osobních údajů.

Formuláře určené k opravným prostředkům:

c) Směrnice, přílohy a formuláře

Směrnice ke stažení:
SME-STR-03
SME-STR-03-P-01
Směrnice ke stažení:
SME-STR-03-F-01
SME-STR-03-F-02
SME-STR-03-F-03

Formuláře lze získat také osobně v úředních hodinách po-pá 8:00-15:00 hod. na sekretariátu ZZS ÚK, p. o.          

6. Přehled nejdůležitějších zákonů a vyhlášek

 1. Z. 374/2011 Sb. Zákon o zdravotnické záchranné službě.
 2. Z. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich používání.
 3. Z. 240/2000 Sb. Zákon o krizovém řízení a o změně některých zákonů.
 4. Z. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.
 5. Z. 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím.
 6. V. 240/2012 Sb. Vyhláška MZ, kterou se provádí zákon o zdravotnické záchranné službě.
 7. V. 296/2012 Sb. Vyhláška MZ o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické záchranné služby.
 8. V. 98/2012 Sb. Vyhláška MZ o zdravotnické dokumentaci.
 9. V. 55/2011 Sb. Vyhláška MZ o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků.
 10. 372/2011 Sb. Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování.

7. Výroční zpráva
Výroční zpráva – rok 2022