INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES

Tato informace slouží k zajištění srozumitelné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů, včetně zvláštní kategorie osobních údajů (údaje o zdravotním stavu).

Kontaktní údaje na správce:

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace,
Sociální péče 799/7a, Severní Terasa, 400 11 Ústí nad Labem
IČO: 00829013

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů:
E-mail: dpo@zzsuk.cz, Telefon: 771 158 800

Účel a právní základ zpracování osobních údajů:
Vaše osobní údaje a citlivé osobní údaje zpracováváme v rozsahu, v jakém jste nám tyto osobní údaje poskytli, a to zejména v souvislosti s poskytováním přednemocniční neodkladné péče osobám se závažným postižením zdraví nebo v přímém ohrožení života, v souvislosti s plněním zákonných povinností a ochranou životně důležitých zájmů v rámci řádného výkonu činnosti zdravotnické záchranné služby a v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu s námi. Vaše osobní údaje mohou být dále zpracovávány za účelem ochrany práv a právem chráněných zájmů naší organizace jako správce (např. v souvislosti s uplatněním právních nároků v soudním řízení).

Vaše kontaktní osobní údaje zpracováváme k tomu, abychom Vás kontaktovali nazpět a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v plném souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu se zákonem č. 372/2011Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a zákonem č. 374/2011 Sb., o zdravotnické záchranné službě včetně jejich prováděcích předpisů.

Příjemci osobních údajů:
Vaše osobní údaje předáváme dále k zajištění návaznosti dalších zdravotních služeb, a to zejména poskytovatelům zdravotních služeb. Dále Vaše osobní údaje poskytujeme zdravotním pojišťovnám v souvislosti s vykazováním a kontrolou poskytnuté zdravotní péče a rovněž také Vaše osobní údaje poskytujeme subjektům veřejné moci, tj. orgány státní správy, orgány činné v trestním řízení, soudy, exekutoři, notáři, insolvenční správci apod.

Kategorie osobních údajů:
Předmětem zpracování jsou tyto osobní údaje:

  • základní identifikační a kontaktní údaje
  • adresní údaje
  • citlivé osobní údaje (o zdravotním stavu)
  • lokalizační údaje

Předávání osobních údajů do zahraničí:
Vaše osobní údaje nejsou poskytovány do zemí mimo EU.

Doba uložení osobních údajů:
Vaše osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu k zajištění práv a povinností plynoucích z příslušných právních předpisů, tak i po dobu platnosti uzavřené smlouvy s Vámi. Po skončení doby nezbytné pro zpracování dochází k likvidaci osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy.

Práva týkající se ochrany osobních údajů:
V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte oprávnění žádat informaci o tom, jaké osobní údaje jsou o Vás zpracovávány, máte právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům včetně práva na jejich opravu, pokud zjistíte, že jsou tyto údaje nesprávné. Neúplné osobní údaje máte právo kdykoli doplnit. Máte právo na výmaz Vašich osobních údajů, máte-li za to, že pominul účel jejich zpracování a pro nás jsou v daném konkrétním případě nepotřebné. Vaše právo na výmaz osobních údajů je však omezeno našimi zákonnými povinnostmi vyplývajícími zejména ze zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Právo na přenositelnost osobních údajů můžete uplatit k jinému výslovně určenému správci, pakliže tomuto nebudou bránit žádné zákonné překážky. Máte právo, abychom v určitých případech omezili zpracování Vašich osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na našich oprávněných zájmech nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, máte právo vznést námitku.

V případě, že se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení Vašich práv v oblasti ochrany osobních údajů, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem. Máte povinnost osobní údaje poskytnout, stejně tak i my máme právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že Vám nebudeme moci poskytnout zdravotní služby, a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či přímému ohrožení života.

Informace v souvislosti s uplatněním práva na přístup k osobním údajům Vám poskytneme do jednoho měsíce od přijetí Vaší žádosti. Lhůta však může být s ohledem na složitost a počet žádostí odůvodněně prodloužena až o další dva měsíce. Informace se poskytují bezplatně. Zjevně nedůvodné a nepřiměřené žádosti o informace mohou být zpoplatněny či odmítnuty.

Více informací o právech je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)