Logo EU a MMR

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace realizovala projekt

Zabezpečení komunikačních a informačních systémů ZZS ÚK

reg. číslo projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/15_011/0006956

Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, z Integrovaného regionálního operačního programu, z výzvy č. 10 s názvem „KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST“, prioritní osy PO 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle SC 3.2: Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím rozvoje využití a kvality systémů IKT.

Primárním cílem projektu je realizace technických bezpečnostních opatření dle § 5 odst. 3) zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti (ZKB) pro zabezpečení IS provozovaných žadatelem, kterým je Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace v rámci výkonu veřejné správy v oblasti poskytování přednemocniční neodkladné péče (PNP), kterou Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje, příspěvková organizace vykonává na území Ústeckého kraje.

Konkrétně se jedná o zvýšení kybernetické bezpečnosti pro následující IS (dle výzvy ostatní IS):

  1. Informační systém zdravotnického operačního střediska ZZS ÚK – jedná se o primární IS sloužící pro hlavní činnost ZZS ÚK, tj. poskytování PNP na území Ústeckého kraje. Součástí IS ZOS a předmětem zabezpečení bude i jeho záložní část, tj. ZZOS, který bude provozován v záložní lokalitě a bude sloužit pro zajištění poskytování PNP v případech, kdy toto není možné v primární lokalitě.
  2. Elektronická pošta – jedná se o hlavní informační systém (IS) ZZS ÚK zajišťující komunikaci mezi zaměstnanci ZZS ÚK a podporu výkonu jejich činností.

Cílem je realizace následujících technických bezpečnostních opatření pro zabezpečení IS ZZS ÚK (písmena odpovídají ZKB):

  1. a) fyzická bezpečnost
  2. c) nástroj pro ověřování identity uživatelů
  3. h) nástroj pro sběr a vyhodnocení kybernetických bezpečnostních událostí
  4. j) kryptografické prostředky

Zabezpečením uvedených informačních systémů bude zajištěna kontinuita jejich provozu i v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí, tj. zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům, a tím bude zajištěno poskytování služeb veřejné správy ze strany zaměstnanců ZZS ÚK s využitím těchto IS.

Zvýšením kybernetické bezpečnosti v případě projevů kybernetických bezpečnostních událostí a zamezení kybernetickým bezpečnostním incidentům jak v době míru, tak v případě mimořádných událostí a krizových situací bude výrazně sníženo riziko omezení provozuschopnosti IS ZZS ÚK vyplývajících z projevů kybernetických rizik (kybernetických bezpečnostních událostí).

Zvýšením bezpečnosti bude dosaženo nejen garantované provozování uvedených IS, ale bude zajištěna vyšší ochrana zpracovávaných osobních údajů v souladu s legislativou ČR a EU (GDPR).

Sekundárním cílem (prostředkem pro dosažení primárního cíle) je dodávka nových (moderních) technologií nebo modernizace stávajících vybraných technologií ZZS ÚK a jejich využití pro provoz IS ZZS ÚK min. po dobu životnosti těchto technologií.

Dodávky v rámci projektu byly dokončeny v listopadu 2019, od předání dodávek jsou dodané technologie a technická bezpečnostní opatření v provozu, čímž byly splněny cíle projektu.

Projekt je ve fázi udržitelnosti.