Od 10. 11. 2023 je novým děkanem Fakulty zdravotnických studií UJEP PhDr. Mgr. Michal Vostrý, Ph.D. Rozhodl o tom Akademický senát FZS UJEP dne 25. 10. 2023.

Nejmladší děkan ústecké univerzity, dvaatřicetiletý Michal Vostrý, přebírá fakultní žezlo po nestorovi UJEP doc. PhDr. Zdeňku Havlovi, CSc., který fakultu vedl ve dvou čtyřletých funkčních obdobích od roku 2015.

Ve volbě konané dne 25. 10. 2023 měl nový děkan jednoho protikandidáta, prof. RNDr. Stanislava Nováka, CSc. Stoprocentní volební úspěch Michala Vostrého, který získal hlasy všech senátorů fakulty, vygeneroval novému děkanovi silný mandát i startovací pozici pro převzetí fakulty po zkušeném manažerovi i silné osobnosti doc. Zdeňkovi Havlovi.

Rád bych především poděkoval svému předchůdci za jeho dlouholetou práci a nasazení, které fakultě věnoval. Zvolení do role děkana pro mě znamená velkou výzvu a zároveň čest. Těším se na spolupráci s kolegy a studenty, a na to, čeho budeme moci společně dosáhnout ve prospěch naší fakulty,“ říká Michal Vostrý.

Bývalý proděkan pro vědu a zahraniční vztahy FZS UJEP Michal Vostrý se odborně zaměřuje na komprehenzivní přístupy u stárnoucí populace s ohledem na neurodegenerativní onemocnění. Do popředí svého zájmu staví především jedince s Alzheimerovou nemocí nebo jedince s mentálním postižením. S ústeckou univerzitou ho pojí již 12 let.

Ve svém volebním programu zdůraznil zejména potenciál zdravotnické fakulty pro její budoucí řízení a její nebývalý rozvoj v oblastech studia a vědy, i její moderní nadstandardní zabezpečení v nové budově fakulty v prostoru Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.

Svoje vize jsem formuloval na základě četných diskusí s pracovníky i studenty fakulty a vnímám je jako společný cíl celé fakulty, nikoliv jedince,“ uvedl dne 18. 10. 2023 dr. Vostrý při představování svého volebního programu Akademické obci FZS UJEP. Důrazně vyzdvihl také roli vedoucích kateder, kteří zodpovídají za kvalitní rozvoj daného pracoviště jak po stránce personální a vzdělávací, tak po stránce vědecké.

Svoje zvolení vnímám jako příležitost podílet se na dalším rozvoji naší fakulty a pokračovat v dobré práci, kterou jsme dosud vykonali. Máme před sebou mnoho výzev, ale jsem přesvědčen, že společně, jako fakulta, je dokážeme překonat. Budeme spolupracovat s relevantními partnery na zlepšení výuky, budeme podporovat výzkum a inovace, a budeme se snažit o posílení našich vazeb s odbornou veřejností a praxí v oblasti zdravotnických studií,“ uvádí nový děkan.

Přeji Michalu Vostrému kvalitní kolegiální tým spolupracovníků a celofakultní oporu pro naplnění vizí, které si předsevzal. Přejímá fakultu ze zkušených rukou a ve velmi dobrém stavu. Mám v něho plnou důvěru a těším se na budoucí spolupráci,“ uvádí rektor doc. Jaroslav Koutský.

Nástupem děkana Vostrého do vedení Fakulty zdravotnických studií UJEP končí svoje angažmá na UJEP doc. Zdeněk Havel, osobnost, která spojila celý svůj profesní život s ústeckou univerzitou (v letech 2001–2007 byl jejím rektorem).

Přeji nově jmenovanému děkanovi hodně úspěchů v jeho funkčním období. Požádal jsem všechny zaměstnance, aby s ním spolupracovali a byli mu oporou ve všech jeho aktivitách,“ řekl na slavnostní inauguraci doc. Vostrého doc. Havel.

Zdeněk Havel stojí za odstartováním přestavby zchátralého brownfieldu bývalé krajské nemocnice do podoby univerzitního kampusu evropských parametrů. Jako krizový manažer stabilizoval FZS a zahájil i řídil její pozitivní dynamický rozvoj, který vyvrcholil akreditací prvních magisterských studijních programů a výstavbou moderního zázemí pro vzdělávání nelékařského personálu přímo v areálu Masarykovy nemocnice.

Docent Havel je manažerem, jehož působení na univerzitě zásadním způsobem ovlivnilo její rozvoj. Loučíme se s ním velmi neradi, hluboce si vážíme jeho práce, neskutečné energie, cenných rad i strategických odhadů, kdy jsme měli příležitost se od něho neustále učit a přebírat zkušenosti. Přeji mu do dalších let života pevné zdraví a dobrou fyzickou i psychickou pohodu,“ říká rektor doc. Jaroslav Koutský.

Inaugurace nového děkana Michala Vostrého a jeho uvedení do čela FZS UJEP tak proběhla zároveň jako rozloučení s doc. Zdeňkem Havlem.

Zdroj: https://www.ujep.cz/cs/45759/fakulta-zdravotnickych-studii-po-osmi-letech-meni-svoje-vedeni