předání praporce

Záchranná služba Ústeckého kraje je zřízena Ústeckým krajem jako samostatná příspěvková organizace tvořící jednotný funkční, organizační a hospodářský celek s právní subjektivitou.

Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající.

Na základě usnesením č. 52/22/2003 Zastupitelstva Ústeckého kraje ze dne 17. 12. 2003 bylo v souladu s § 27, odst. 3 zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů schváleno sloučení příspěvkové organizace Zdravotnická záchranná služba Děčín, Zdravotnická záchranná služba Žatec a Zdravotnická záchranná služba Teplice s přejímající příspěvkovou organizací Územní středisko záchranné služby v Ústí nad Labem p. o. ke dni 1. 1. 2004. Majetek, práva a závazky zanikajících příspěvkových organizací dnem sloučení přešly na přejímající příspěvkovou organizaci ÚSZS v Ústí nad Labem, p. o. Současně Rada Ústeckého kraje usnesením č. 2/82/2003 rozhodla o změně názvu Územního střediska záchranné služby v Ústí nad Labem, p. o. na Zdravotnická záchranná služba Ústeckého kraje. p. o. se sídlem Sociální péče 799/7A , 400 01 Ústí nad Labem.

Usnesením č. 132/105/2004 Rada Ústeckého kraje souhlasila se způsobem dokončení záměru sjednocení zdravotnické záchranné služby v Ústeckém kraji úpravou řešení organizačního uspořádání výjezdových stanovišť Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje, příspěvkové organizace, a to rozšířením o výjezdové stanoviště Litoměřice, dosud provozované zdravotnickým zařízením Městská nemocnice Litoměřice, a rozšířením o výjezdová stanoviště v Roudnici nad Labem a Lovosicích, dosud provozovaných zdravotnickým zařízením Podřipská nemocnice s poliklinikou v Roudnici nad Labem, spol. s r. o. , a to s účinností od 1. ledna 2005.

Sloučením výše uvedených součástí a vznikem ZZS ÚK, p. o. byl nastartován řetěz postupných změn, který povede k vytvoření kompaktní organizace, která bude poskytovat PNP na území celého Ústeckého kraje. Jejím úkolem je především poskytovat péči dostupnou, kvalitní a srovnatelnou pro všechny obyvatele Ústeckého kraje.

Za tímto účelem byla vytvořena nová organizační struktura Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje. Organizace je členěna na oblastní střediska – Ústí nad Labem, Děčín, Teplice, Litoměřice, Žatec, Most a Chomutov.